چهارشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1386
وفا

باز هم غم و غم و غم.......چرا بعضی ها اینقدر بی وفا هستند

فق ط همین رو می تونم بگم........با همه قهرم

 

 

از دوری تو این دل من غمگین است

حرفه و پیشه عاشق این است

 

می کنم ناله عزیز از هجرت

اشک با خون دلم رنگین است

 

هیچ کس کو که شود محرم دل

راز در سینه بسی سنگین است

 

می کشی می بری و می خندی

((دهر را رسم و ره دیرین است))۱

 

اینکه امروز ز غم دل خون است

شاعری ساده دل و مسکین است

 

بر جهان تکیه مکن کاین ساحر

همچو سونامی۲ بسی سهمگین است

 

دیگر ای دوست نخواهم ببینم رویت

بی وفایی که تو را ایین است

 

من شدم خسته و شوریده عزیز

هر که عاشق بشود مسکین است

 

این نصیحت کنم و وادی ایمن بروم

((هر که را چشم حقیقت بین است))۳

 

عشق وادی انسان قوی است

هر که را قلب قوی است شیرین است

 

 ۱-این مصراع را از شعر خانم بانو شاعره پروین اعتصامی گرفته ام(ارایه تضمن گرایی)

۲-منظور طوفان تسونامی است

۳-به شماره یک رجوع شود