سه‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1387
شوخی با حافظ

 

 

((ای نسیم سحر ارامگه یار کجاست؟!))۱        

منزل شاعر شعر نمک دار کجاست؟!

 

هر که برج سازد و افلاک به چنگش برسد 

خانه بسیار ولی طالب دیدار کجاست! 

 

هر که امد که خرد خانه نقلی قشنگ 

خون به جوش امد از این صاحب بی عار کجاست 

 

هر که اید به جهان لخت بیاید و رود 

پس بگو صاحب ان همه دینار کجاست؟! 

 

 

حرف کوتاه کنم شاعر شوریده منم 

از که پرسیم در این خانه که دلدار کجاست؟! 

 

یا حق 

 

۱-مصرعی از شعر حافظ