چهارشنبه 5 تیر‌ماه سال 1387
امتحان

 

من از پایان ترم و امتحان استاد می ترسم 

من از مشروط شدن از هرچه بادا باد می ترسم

 

من از سهراب و از کاوه و یا از رستم و رخشش

نمی ترسم که از ان هیکل استاد می ترسم

 

خدایا هر شبم کابوس و رویای هچل هفتی است

نه از کابوس و از رویا که از خرداد می ترسم

 

سرم در وقت پاسخ ها به این پرسش همی افتد

چرا از امتحان و پاسخش چون بید از باد می ترسم؟!!

 

همه قصدم چنین می بود کنم وبلاگ خویش را آپ

اهای*******شوریده در رو مادرت از داد می ترسم