دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386
از جور یار

 

             

 

ای دل مباش غمگین از جور یار و دلبر

یک پی ز جام خوردم از دست ان ستمگر

 

من را فریب چشمش خون دلی فتادست

دیگر توان من نیست باشم چنان قلندر

 

در وصف دلربایش مصراع و بیت خارا

خون دلی خورم من ساقی بیا و بنگر

 

در وصف جعد و مویش این بس حسود گفتا

دیدم فرشته ای را بوی بهشت و عنبر

 

در خواب ناز دیدم پایان بشد جدایی

ای کاش این سیاهی پایان رسد برادر

 

شوریده از فراقش خاموش لب چو ماندی

ماه شب وصالت تعبیر شد مزن پر