چهارشنبه 26 دی‌ماه سال 1386
دیوانه

می خواهم برای اولین بار طعم دیوانگی را بچشمدیگر از عاشقی خسته شدیم

می خواهم ازاد باشماز همه به خاطر این دیر اپ کردنم هم معذرت می خوام

حالم نسبتا بهتر شده اگر اتفاق خاصی نیفته

 

موفق باشید......شوریده

 

ای خوشا دیوانه بودن خنده کردن بر جهان

فارغ از دنیا شدن از دست نامردی ان

 

مست و مجنون گشتن و ازادی از هر نوع غمی

بی خیال لیلی و شیرین و هر درد و فغان

 

کندن زنجیر و غل و از پای و از دستان خویش

فارغ از دنیا و از از عشق و همه جادوگران*                  *:دخترانی که پسرها را فریب می دهند

 

کوفتن سنگ و چماق بر ان سر پر ادعا

بزم شادی و خوشی در مجمع دیوانگان

 

بس که عاشق من شدم دیگر نخواهم عشق را

بر سر قبرم چو ایی حمد یاسینی بخوان

 

این نصیحت را شنو عبرت بگیر و گوش دار

این مسیر عاشقی شوریده رفته است بی گمان

 

ای خوشا دیوانه بودن خنده بر دنیا و عشق

عشق من دیوانگی و قهقهه بر دلبران