چهارشنبه 28 آذر‌ماه سال 1386
در رویا

 

سلام........چشم دیگه از اثار دیگران تقلید نمی کنم

 

دیشب در عالم رویا بودم.......ای کاش تمام نمی شد.....ولی حیف رویا بود.........وقتی از خواب بیدار شدم خیلی ناراحت بودم.........عیبی ندارد....چه در خواب و چه در بیداری می شکند

 

هرکس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند

 

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست

از دوست بپرسید که چرا می شکند؟؟؟!!!۱

موفق باشید.....شوریده

 

 

 

خواب دیدم شبکی بوی گلی

بر مشامم برسید در رویا

 

غرق در گل شده بودم به خدا

گیج و مبهوت شدم اوست ایا؟

 

بر رخش سبزه نقابی چه قشنگ

بوی ان غالیه را کس نتواند گویا

 

من شدم عاشق و شیدا مردم

هر کسی در طلبش شد جویا

 

با همه غمزه و افسون که نمود

کشت ماهی که فتاد از دریا

 

گفت با ان همه عشوه که عزیز

وصل من را نرسی جز رویا

 

تا که اغوش بشد محفل من

گشتم از خواب پریشان کویا؟*                *:کو یار

 

کاش این خواب مرا تعبیری

من که شوریده شدم در رویا