شنبه 10 آذر‌ماه سال 1386
زلف دوست

 

هر که شدست در طلب زلف یار

ای صنما باده و چنگی بیار

 

یار اگر در دل ما خانه داشت

این دل من گو که چرا بود زار  

                                         

 مست شدم باده و جامت کجاست

ساغر و پیمانه و ساقی کنار

 

در شب هجرت بزدم پی ز می

شد به دلم خانه دوزخ که نار

 

از عطش عشق تو ای یار من

کشت مرا این دل بی تاب و خار

 

شاعر شوریده دلش چون شکست

ای بت من چنگ به تاری گذار